Vitajte

0

0,00 €

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky myLuxshop platia pre nákup v internetovom obchode www.myluxshop.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedzenie a upresnenie práva a povinnosti predávajúceho (ďalej iba "dodávateľ") na jednej strane a kupujúceho(ďalej iba "odberateľ, zákazník") na druhej strane.
 

1. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN
1.predávajúci (ďalej iba "dodávateľ"):
www.myluxshop.sk zo sídlom Platánová č. 606/28, 955 01 Tovarníky, vedená pod hlavičkou firmy GOLDTRADE plus, s.r.o., IČO:46725156,  zapísaný v O.R. OS.: Nitra odd.sro v.č. 31951/N.

2.kupujúci(ďalej iba "odberateľ, zákazník"):
Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) v predajni nákupného centra www.myluxshop.sk , ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.


2. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY
1.Predávajúci sa zaväzuje
dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
2.Kupujúci sa zaväzuje
že potvrdením objednávky potvrdzuje a akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru prevzatie objednaného tovaru a zaplatí za objednaný tovar stanovenú cenu. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
3.Predmet kúpy
objednávka kupujúceho je návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi dodávateľom a odberatelom. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ si kupujúci  balík nevyzdvihne a vráti sa späť predávajúcemu, kupujúci je povinný uhradiť na účet predávajúceho náklady spojené s poštovným (prepravným) a balným.


3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Aby sme Vám mohli ponúknuť plnohodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Rešpektujeme vaše súkromie. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že ich nikdy neposkytneme tretiemu subjektu. Zároveň kupujúci dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


4. VERNOSTNÝ PROGRAM PRE STÁLYCH ZÁKAZNÍKOV
Pri opakovaných nákupoch v obchodnom dome www.myluxshop.sk má kupujúci nárok na využitie vernostného bonusového programu dodatočné zľavové kupóny alebo darček grátis.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu vernostného programu
 


5. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky poštou budete o tom taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejakých komplikácií Vás budeme samozrejme kontaktovať.

6. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY:
Tovar sa doručuje balíkovou službou Slovenskej pošty  (SLOVENSKÁ POŠTA).
Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený. Ak je objednaný tovar zaplatený, alebo sa nachádza na sklade, je tovar doručený do 5 až 10 dni od jeho podania Slovenskou poštou na dobierku. Celková dodacia lehota tovaru je veľa-krát závislá od skladových zásob, no nemala by trvať viac ako 15 pracovných dní. Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním poštovej služby.

7. POPLATKY ZA DORUČANIE A BALENIE TOVARU
Ak celková hodnota objednaného tovaru prekročí sumu 200 € tento je doručovaný bezplatne. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky za poštovné a balné (platí len pre Slovenskú republiku a pri dodaní na dobierku)!
K hodnote objednaného tovaru, ktorého cena neprekročí celkovú sumu 200 € sa pripočítavajú poplatky za doručenie:
V SR je tovar možné zaplatiť:
dobierkou (pri prebratí tovaru)  poštovné + balné 4.00 €
bankovým prevodom poštovné + balné 4.00 €
Pokiaľ si zvolíte platbu bankovým prevodom, je potrebné peniaze zaslať na účet: SK10 1100 0000 0029 2887 7300, kód banky 1100, Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.
V ČR je tovar možné zaplatiť:
dobierkou (pri prebratí tovaru)  poštovné + balné 10.00€
bankovým prevodom poštovné + balné 4.00€ ( číslo účtu IBAN: SK10 1100 0000 0029 2887 7300, SWIFT: TATRSKBX ).
Všetky ceny a poplatky sú uvedené s DPH!
U Nás je môžný aj osobný odber tovaru, kde neplatíte poštovné!


8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

9. REKLAMÁCIE
Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka, taktiež i zákona o ochrane spotrebiteľa.
Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presný popis škody a musí byť doručená Prevádzkovateľovi.
Ku každému tovaru je priložená faktúra. Faktúra slúži zároveň ako záručný list. Tovar musí byť s pripojenou kópiou faktúry a presným popisom predmetu reklamácie.
Ak zistí kupujúci/odberateľ akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve), uplatní si reklamáciu okamžite písomne, telefonicky alebo mailom predajcovi. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa riziku, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.
Reklamovaný tovar zákazník doručí osobne alebo pošle na adresu:

Reklamácie vybavuje:
GOLDTRADE plus, s.r.o. Platánová č. 606/28, 955 01 Tovarníky, email:  info@myluxshop.sk
Predávajúci po vybavení reklamácie zašle tovar na svoje náklady na jeho adresu.

Záruka sa nevzťahuje na:
a.vady zapríčinené nešetrným používaním,
b.nesprávnym použitím výrobku,
c.mechanickým poškodením.

Postup pri reklamácii:
1.Informujte nás najprv o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.
2.Tovar zašlite ako poistený list, príp. len doporučene (nie na dobierku) na našu adresu.
3.Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu .

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

10. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť  e-mailom info@myluxshop.sk a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY: (zásielkový obchod)
Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru podľa zákona 108/2000 Z.z. o zásielkových obchodov .Môže tak urobiť mailom na adrese info@myluxshop.sk. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar nerozbalený z ochrannej fólie bez známok použitia, alebo opotrebenia a v pôvodnom balení zaslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po splnení podmienok pre odstúpenie od zmluvy predávajúci bezodkladne po obdržaní vráteného tovaru vráti zákazníkovi späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovi (napr. prepravné).
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť iba pri tovare, ktorý nie je v momente objednávky skladom, alebo sa už nedodáva, poprípade sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na jeho adresu v najkratšom možnom termíne.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Všetky ceny a poplatky uvedené na stránke www.parfumerytrade.sk sú konečné a uvedené s DPH. Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj podmienkami reklamácie pred tým ako vyplnil objednávkový formulár a zároveň potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 23.05.2018